Maidir le USBE

The FSAI take all reasonable steps to ensure food safety highest standards

Ár Ról - D'Achmainn

Bunaíodh Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann (FSAI) faoin Acht um Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, 1998. Achtaíodh an tAcht seo i mí Iúil 1998 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Eanáir 1999.

Is é príomhaidhm Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann tomhaltóirí a chosaint trí bheith ar cheann pobal comhoibríoch sábháilteachta bia chun leanúint i gcónaí le caighdeáin bhia a ardú agus cultúr barr feabhais a chruthú.

Gníomhaireacht náisiúnta reachtúil, neamhspleách agus bunaithe ar eolaíocht is ea an tÚdarás, atá tiomanta don tsláinte phoiblí agus leasanna tomhaltóirí a chosaint sa réimse sábháilteachta agus sláinteachais bhia. Tagann sé faoi choimirce an Aire Sláinte agus tá bord deich comhaltaí aige. Tá Coiste Eolaíoch de 15 comhaltaí aige chomh maith a chuidíonn leis an mBord agus a thugann comhairle dó. Dá bhrí sin, cuirtear san áireamh i gcinntí a bhaineann le sábháilteacht bia an chomhairle agus an fhaisnéis is déanaí agus is fearr atá ar fáil.

Straitéis 2016-2018  

Príomhfheidhmeanna an Údaráis

Tá freagracht náisiúnta againn as forfheidhmiú na reachtaíochta um shábháilteacht in Éirinn a chomhordú. Tá FSAI freagrach as:

Tomhaltóir a Chosaint

 • Bia atá sábháilte do gach uile dhuine
 • Faisnéis chruinn faoi bhia is féidir muinín a bheith aisti
 • Thomhaltóirí cumhachtaithe agus roghanna eolasacha á ndéanamh acu
 • Teagmhais bhia-iompartha laghdaithe agus neamhchosaint laghdaithe ar riosca doghlactha

Caighdeáin Bhia a Ardú

 • Go bhfuil gnólachtaí bia ag cloí le reachtaíocht agus caighdeáin maidir le bia
 • Sonraí agus faisnéis ábhartha atá inrochtana, cruinn agus furasta le tuiscint

Cur Chuige Comhoibríoch

 • Oibríonn sábháilteacht bia mar chur chuige comhpháirtíochta
 • Faisnéis láidir eolaíoch bunaithe ar fhianaise a chur ar fáil do lucht déanta beartas an Rialtais

Cultúr Barr Feabhais

 • Aithníonn Éire an tsábháilteacht bia mar chuid lárnach don rath
 • Tá sábháilteacht agus ardchaighdeán bia ina dtosaíochtaí go gach gnólacht bia
 • Nascann gach rud; daoine, próisis, córais agus sonraí

Ár nEagraíocht

 • Ceannaire agus páirtí aitheanta sa tsábháilteacht bia is ea an FSAI
 • Foireann dhíograiseach, nuálach agus éifeachtach atá tiomanta dár bhfís a sheachadadh
 • Eagraíocht a chuireann ceart an duine agus comhionannas inár bhfoireann agus lenár bpáirtithe chun cinn chun ár ndualgas poiblí dearfach a chomhlíonadh
 • Eagraíocht custaiméir-lárnach; ag réamh-mheas agus ag tairiscint cad a theastaíonn uathu agus cá huair a dteastaíonn sé uatha dár gcustaiméirí.

ABout Us Image
Last reviewed: 22/9/2017

Business Start-up

Food Businesses Image

Training

training