Advice line: 1890 33 66 77

Maidir le USBE

ABout Us Image

The FSAI take all reasonable steps to ensure food safety highest standards

Ár Ról - D'Achmainn

Bunaíodh Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann (ÚSBÉ) faoin Acht um Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, 1998. Ritheadh an tAcht i mí Iúil 1998 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Eanáir 1999.
 
Is é príomhfheidhm Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann gach beart réasúnta a dhéanamh lena chinntiú go dtagann an bia a tháirgtear, a dháiltear nó a ndéantar margaíocht air sa Stát leis na caighdeáin is airde sábháilteachta bia agus sláinteachais bhia atá ar fáil go réasúnta agus lena chinntiú go gcloíonn an bia le ceanglais dhlíthiúla nó, nuair is cuí, le cóid aitheanta dea-chleachtais.
 
Is comhlacht reachtúil, neamhspleách agus eolaíochta é an tÚdarás atá tiomanta do shláinte an phobail agus do leasanna tomhaltóirí a chosaint i réimse na sábháilteachta bia agus an tsláinteachais bhia. Tá sé faoi choimirce na Roinne Sláinte agus tá deichniúr comhaltaí boird aige faoi láthair. Ina theannta sin, tá Coiste Eolaíoch aige a chuimsíonn 15 chomhalta agus a thugann cabhair agus comhairle don Bhord. Dá bhrí sin, cuirtear an chomhairle eolaíoch agus an fhaisnéis eolaíoch is déanaí agus is fearr atá ar fáil san áireamh i gcinntí a bhaineann le sábháilteacht bhia agus le sláinteachas bia.

Straitéis 2016-2018

Príomhfheidhmeanna an Údaráis

Tá freagracht náisiúnta orainn as forfheidhmiú na reachtaíochta um shábháilteacht bhia in Éirinn a chomhordú. Tá ÚSBÉ freagrach as:

  • Tús áite a thabhairt do leasanna tomhaltóirí
  • Comhairle a chur ar fáil d’Airí, do rialálaithe, do thionscal an bhia agus do thomhaltóirí faoi shaincheisteanna sábháilteachta bia
  • Cinntiú a dhéanamh ar an soláthar comhordaithe agus gan uaim seirbhísí sábháilteachta bia ar ardchaighdeán comhaontaithe ag na gníomhaireachtaí éagsúla stáit lena mbaineann
  • A chinntiú go gcloíonn an bia le ceanglais dhlíthiúla nó, nuair is cuí, le cóid aitheanta dea-chleachtais
  • Oibriú le tionscal an bhia chun a chinntiú go bhfuil sé tiomanta do bhia sábháilte a tháirgeadh
  • Caighdeáin bhia a shocrú bunaithe ar eolaíocht fhónta agus ar dhea-mheasúnú riosca
  • Rioscaí a bhainistiú i gcomhar le gníomhaireachtaí túslíne agus le hearnáil an bhia agus rioscaí a chur in iúl do thomhaltóirí, do ghairmithe sláinte poiblí agus do thionscal an bhia.Last reviewed: 28/11/2016

Business Start-up

Food Businesses Image

Online Information Centre 

Online Information Centre

Training 

training