EFSA agus FSAI

Béarla

Déanann Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann ionadaíocht d’Éirinn ar shaincheisteanna sábháilteachta bia san Eoraip. Téann an tÚdarás i dteagmháil ar bhonn rialta leis an gCoimisiún Eorpach, le Parlaimint na hEorpa agus leis an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA).

Téann an FSAI i gcomhairle agus cuidíonn maidir le dlí bia Eorpach a bhfuil bunús maith leis agus atá éifeachtach a fhorbairt, ag cur san áireamh na prionsabail a bhaineann le rialú níos fearr.

Déanann EFSA gníomhaíochtaí ar leibhéal Eorpach agus náisiúnta a chomhordú trí dhlúthchomhar trí Fhóram Comhairleach, Pointe Fócasach Náisiúnta agus Coistí, Painéil agus Líonraí Eolaíochta de chuid EFSA. Leis an struchtúr seo, tá Ballstáit agus EFSA in ann oibriú le chéile chun faisnéis agus sonraí eolaíochta a mhalartú, cláir oibre a chomhordú, acmhainní a chomhroinnt agus comhoibriú ar chomhthionscadail. 

Deontais EFSA

Bronnann EFSA deontais nó fóirdheontais go rialta ar thionscadail agus ar ghníomhaíochtaí a chuireann le misean EFSA i réimsí a bhaineann le bailiú sonraí, obair ullmhúcháin do thuairimí eolaíochta, cúnamh eolaíochta agus teicniúil eile.

Tá plean Comhoibrithe Eolaíochta EFSA 2020: glaonna ar thairiscintí (soláthar) agus glaonna ar thograí (deontais) leis an teideal táscach, buiséad agus tráthúlacht le haghaidh seolta fógraithe ar láithreán gréasáin EFSA. Tabhair do d’aire go bhfuil an fhaisnéis seo táscach agus ní hionann í agus dualgas ar EFSA aon nós imeachta ar leith a sheoladh.

 

Glaonna Oscailte

 Suíomhanna Óstála don Chlár EU-FORA
Tá an próiseas iarratas le bheith i do shuíomh óstála don chéad timthriall 2021-2022 eile den Chlár Comhaltachtaí Eorpach um Measúnú ar Riosca Bia (EU-FORA) de chuid EFSA ar oscailt anois. Tá Clár Comhaltachtaí EU-FORA ina phríomhthionscnamh maidir le cumas measúnaithe eolaíoch agus pobal eolais AE a fhorbairt agus díríonn sé ar ghairmithe luathghairme nó lárghairme ó thíortha AE Agus CSTE. Ag na suíomhanna óstála, beidh siad comhtháite go hiomlán, glacfaidh siad páirt in obair na heagraíochta, gheobhaidh siad taithí phraiticiúil, agus méadóidh siad a gcuid eolais faoi go leor le na gnéithe eolaíocha a bhaineann le measúnú ar riosca sábháilteachta bia. Is é an 12 Feabhra 2021 an spriocdháta chun tograí a chur isteach.

Comhaltachtaí don Chlár EU-FORA
Tá an próiseas iarratas le bheith i do Chomhaltacht don chéad timthriall EU-FORA eile ar oscailt anois. Spriocdháta: 29 Eanáir 2021.
Is deis uathúil é seo do ghairmithe luathghairme go lárghairme ó thíortha AE agus CSTE, ina dtairgtear an deis d’iarrthóirí a gcuid eolais agus taithí phraiticiúil ar mheasúnú ar riosca sábháilteachta bia a mhéadú. Is é is aidhm leis an gclár comhar i measc eagraíochtaí sábháilteachta bia na hEorpa agus idir na heagraíochtaí sin agus EFSA a threisiú, agus ar an tslí sin cuirfear le comhchuibhiú na gcleachtas um measúnú riosca bia ar fud na hEorpa.

 

 

Nuachtlitreacha EFSA

Is r-nuachtlitir saor in aisce í EFSA highlights ina bhfuil an scéal is déanaí atá le fáil ar láithreán gréasáin EFSA

 

 

Fís-ghearrthóga EFSA Understanding Science

Is é Understanding Science sraith fhíseáin chlár bán eolaíochta EFSA ina míníonn foireann EFSA coincheapa eolaíochta.

Last reviewed: 21/1/2021

Business Start-up

Food Businesses Image

Training

training